پاسخ آزمون

نمره مدیریت زمان شما: ۷

هر چه امتیاز شما بیشتر باشد حاکی از آن است که رفتار شما با خطوط راهنمایی که در مدیریت زمان ارائه گردیده نزدیکی بیشتری دارد.

>