پاسخ آزمون

امتیاز کلی شما: ۹۴

ارزیابی کلی: ترس از شکست در عملکرد متوسط