آزمون ارزیابی از شکست در عملکرد

آزمون ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAI توسط کانروی(۲۰۰۱) جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد. این آزمون دارای ۵ زیر مقیاس و ۴۱ ماده می باشد.

۵۵۰
آزمون موفق
۱۵ دقیقه
۰%
۰%

هر عبارت را با دقت بخوانید و میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید.

تعداد سوالات ۴۱ عدد و زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه می باشد.

 • وقتی در کاری شکست می خورم، احساس بی ارزشی می کنم.

 • اغلب به این خاطر شکست می خورم که هوش کافی را برای انجام کارها ندارم.

 • شکست، آینده ام را مجهول می کند.

 • برای من خیلی وحشتناک خواهد بود اگر در کاری شکست بخورم و اجازه نداشته باشم شانسم را دوباره امتحان کنم.

 • شکست من، دوستان و نزدیکانم را نگران می کند.

 • اگر در کاری شکست بخورم، به توانایی های خودم شک می کنم.

 • اگر در کاری شکست بخورم، خودم را به خاطر ناتوانیم سرزنش می کنم.

 • اگر در کاری شکست بخورم، فکر می کنم تمام برنامه های آینده ام تغییر خواهد کرد.

 • حتی وقتی که شکست می خورم، نا امید نمی شوم، چون می دانم که هنوز می توانم آنچه را که می خواستم، انجام دهم.

 • هنگام شکست در کاری، انتظار دارم که دوستان و نزدیکانم از من انتقاد کنند.

 • در صورت عدم موفقیت، فکر این که قبل از انجام آن کار خیلی به خودم مطمئن بودم، مرا رنج می دهد.

 • این فکر که ممکن است علت شکستم کمبود استعدادم باشد، مرا به وحشت می اندازد.

 • شکست من باعث می شود که تمام برنامه های آینده ام به هم بریزد.

 • وقتی در کاری شکست می خورم، احساس می کنم یک فرصت بزرگ را برای انجام آن کار را از دست داده ام.

 • عدم موفقیت من سبب از دست دادن اعتماد دوستان و نزدیکانم می شود.

 • اگر در کاری موفق نشوم، ارزشم را از دست می دهم.

 • به ندرت شکست هایم به دلیل بی کفایتی خود من است.

 • وقتی در کاری شکست می خورم، برای جبران آن برنامه ریزی می کنم.

 • عدم موفقیتم باعث می شود دیگران علاقه شان را نسبت به من از دست بدهند.

 • اگر شکست بخورم، باعث ناامیدی کسانی می شوم که به من وابسته اند.

 • حتی اگر در کاری موفق نشوم، باز هم احساس خوبم را در مورد خودم از دست نمی دهم.

 • وقتی در کاری شکست می خورم، آرزو می کنم که ای کاش بیشتر حواسم را جمع می کردم.

 • عدم موفقیتم در یک کار، باعث نمی شود در مورد برنامه های آینده ام نگرانی پیدا کنم.

 • عدم موفقیتم، باعث دلسردی دیگران، برای کمک به من می شود.

 • شکست من سبب ناراحتی دوستان و نزدیکانم می شود.

 • اگر در کاری موفق نشوم، به سرعت از خودم نا امید می شوم.

 • وقتی شکست می خورم، این حقیقت که نتیجه کار من درست من نبوده، اعصابم را خرد می کند.

 • اگر موفق نشوم، دیگران مرا تنها رها می کنند.

 • وقتی که شکست می خورم، باز هم نزدیکان و دوستانم مرا تشویق می کنند.

 • از اینکه دیگران متوجه عدم موفقیت من شوند، خجالت می کشم.

 • من بدین دلیل شکست می خورم که بسیاری از عوامل، خارج از کنترل من هستند.

 • عدم موفقیتم سبب می شود بعضی ها از من دوری کنند.

 • شکست من سبب می شود که نزدیکان و دوستانم از من ناامید شوند.

 • وقتی موفق نمی شوم، فکر می کنم که همه می دانند که من شکست خورده ام.

 • وقتی موفق نمی شوم، باز هم احساس می کنم عملکردم کاملا تحت کنترل خودم است.

 • اگر در کاری موفق نشوم، بعضی ها علاقه شان را به من از دست می دهند.

 • در صورت عدم موفقیتم، خود من بیشتر از هر کس دیگری بران فکر می کنم.

 • وقتی شکست می خورم، فکر می کنم که کسانی که به توانایی های من تردید داشتند، احساس می کنند که در مورد من حق داشته اند.

 • عدم موفقیتم، از ارزش من نزد دیگران می کاهد.

 • وقتی شکست می خورم، این که دیگران درباره من چه فکری می کنند، نگرانم میکند.

 • وقتی شکست می خورم، این که دیگران ممکن است فکر کنند من به اندازه کافی تلاش نکرده ام آزارم می دهد.