آزمون شادکامی آکسفورد

آزمون شادکامی آکسفورد (OHI) دارای ۲۹ ماده است و میزان شادکامی فردی را می سنجد. شادکامی را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند؛ فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی.

۹۸۱
آزمون موفق
۳۰ دقیقه
۰%
۰%

در زیر جملاتی درباره شادکامی شخصی وجود دارد. لطفا هر ۴ عبارت در هر گروه را بخوانید و سپس یک جمله از هر گروه که به بهترین وجه احساس شما در هفته گذشته در امروز نشان می دهد را انتخاب کنید.

تعداد سوالات ۲۹ و مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه است.