آزمون هوش های چندگانه

نظریه هوش‌های چندگانه نظریه‌ای است آموزشی که اولین بار توسط هوارد گاردنر تنظیم و ارائه گردیده است. بر طبق این نظریه، دیدگاه‌های روان‌سنجی سنتی نسبت به هوش، بسیار محدود و ضعیف است. به عقیده او همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی‌گرا» وجود داشته باشد. طبق نظریه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقیایی، هوش درون فردی، هوش تصویری-فضایی و هوش کلامی- زبانی نیز باید در نظر گرفته شود.

۱۸۹۹
آزمون موفق
۱۵ دقیقه
۰%
۰%

سوالات زیر را با دقت خوانده و در جواب هر کدام گزینه ای که شما را بهتر توصیف می کند را انتخاب کنید.

تعداد سوالات ۳۲ سوال و مدت زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه می باشد..

 • تا چه میزان با ریتم‌های موسیقی آشنایی دارید؟

 • تا چه اندازه گوش دادن به آهنگ شما را در انجام بهتر كارها یاری می رساند؟

 • تا چه میزان موسیقی را درک می نمائید؟

 • تا چه میزان با نواختن آلات موسقی آشنایی دارید؟

 • در انجام كارها تا چه اندازه با مدیران و زیر دستانتان هماهنگی دارید؟

 • انعطاف پذیری شما در انجام كارها و رویه های اداری تا چه اندازه است؟

 • سرعت عمل شما در انجام كارها چگونه است؟

 • تا چه اندازه می توانید بین كارها و كاركنان تعادل ایجاد نمائید؟

 • مدت زمانی را كه صرف طبقه بندی مطالب می نمائید چه قدر است؟

 • قدرت استنباطی خود را از مسائل پیچیده چگونه ارزیابی می كنید؟

 • در موقع مواجهه با یك موضوع تا چه اندازه می توانید آن را به موضوعات و كارهای مشابه تعمیم دهید؟

 • قدرت محاسبه گری شما در موضوعات و كارهای روزمره چگونه است؟

 • مدت زمانی كه صرف تفسیر اسناد مكتوب می نمائید چه قدر است؟

 • میزان حساسیت شما به تجسم تصاویر و اشكال تا چه اندازه است؟

 • میزان حساسیت شما به فضا و محیط كاری از لحاظ فیزیكی چه قدر می باشد؟

 • میزان حساسیت شما به رنگ فضای كاری و ابزارآلات كاری تا چه اندازه است؟

 • تا چه اندازه در انجام کاری خاص می توانید دیگران متقاعد نمائید؟

 • تا چه اندازه اطلاعات كاری را به كاركنان یادآوری می نمائید؟

 • تا چه اندازه تسلط بر گفتار و كلام خود دارید؟

 • تا چه اندازه اعتقاد به خوش خط بودن مكاتبات دست نویس و درخواست‌ها دارید؟

 • میزان درك شما از خلق و خوی رفتاری دیگران تا چه اندازه است؟

 • توانایی درك شما از احساسات واقعی‌كاركنان و ارباب رجوع چقدر است؟

 • تا چه میزان دربرانگیختن و پاسخگویی به انگیزه های دیگران موفق هستید؟

 • تا چه میزان با دیگران واقع بینانه برخورد می كنید؟

 • تا چه اندازه تصویری صحیح از رفتار و آرزوهای خود دارید؟

 • میزان آگاهی و درك شما از خلق و خوی رفتاری خویش تا چه اندازه است؟

 • تا چه میزان از اهداف فردی خویش آگاهی دارید و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی كرده اید؟

 • تا چه اندازه از تمایلات فردی خویش مطلع و تسلط دارید؟

 • میزان علاقه شما به طبیعت و محیط های طبیعی تا چه اندازه می باشد؟

 • تا چه اندازه دركی عمیق و عملی از الگوهای طبیعت دارید؟

 • توانمندی شما در درک الگوهای محیط طبیعی و طبیعت تا چه اندازه می باشد؟

 • تا چه اندازه با استفاده از الگوها در طبیعت دست به سازماندهی و طراحی زده اید؟