سنخ نمای مایرز-بریگز (MBti)

سنخ نمای مایرز-بریگز یک پرسشنامه خودسنجی است که بر اساس نظریه تیپ های روان شناس و روانپزشک سویسی کارل گوستاو یونگ طراحی شده است. نتایج MBTI تفاوت های با ارزش ما بین انسان های طبیعی و سالم را مشخص می کند، تفاوت هایی که می تواند منبع و منشا اکثر سوء تفاهم ها و اختلال های ارتباطاتی شود.

بعد از شصت سال تحقیق و بررسی در حال حاضر، مهمترین ابزار اندازه گیری برای شناخت و درک تفاوت های شخصیت های سالم سنخ نمای مایرز-بریگز معرفی می شود.

۹۳
آزمون موفق
۳۰ دقیقه
۰%
۰%

هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را خوب توصیف می کند. هدف از این آزمون شناسایی ویژگی ها و جنبه های ترجیحی شخصیت شماست. پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، فقط صادقانه جواب دهید.

تعداد سوالات ۸۷ و مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه است.

 • آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ

 • آﯾﺎ

 • ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً

 • رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ

 • ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود

 • در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن

 • آﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً

 • وﻗﺘﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

 • آﯾﺎ ﻋﺎدت دارﯾﺪ

 • آﯾﺎ

 • وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • در ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن آﯾﺎ

 • در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 • در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • در ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ دوﺳﺖ دارﯾﺪ

 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ

 • در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ اﻏﻠﺐ

 • زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • آﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟

 • آﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن

 • وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ

 • وﻗﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪای راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد

 • ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

 • ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن آﯾﺎ

 • اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﯾﺪ

 • ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﮐﺪام ﺷﺨﺺ راﺣﺖﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

 • در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪامﯾﮏ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ؟

 • اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ

 • ﮐﺪام ﮔﺰاره ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟

 • آﯾﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی، ﺑﯿﺸﺘﺮ

 • ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ

 • اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺑﺪﺗﺮی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟

 • اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮔﺰاره ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؟

 • ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد ﮐﺪامﯾﮏ در ﻓﺮد ﻧﻘﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ؟

 • اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪامﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺑﺪﺗﺮی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟

 • آﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺪامﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 • آﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ

 • ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر‚ آﯾﺎ

 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺧﺪادی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی روزاﻧﻪﺗﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

 • آﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن

 • ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

 • اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺧﺎص را از ﭘﯿﺶ در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

 • آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • آﯾﺎ

 • آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی روزاﻧﻪ

 • وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن دارﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ

 • آﯾﺎ

 • در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • ﮐﺪام ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • آﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽروﯾﺪ، آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ

 • آﯾﺎ