پاسخ آزمون

نمره کل افسردگی: ۱۲

ارزیابی کلی: از افسردگی خفیف تا افسردگی متوسط