مدیریت زمان

مدیریت زمان
آزمون ها
NilTest@dmin

آزمون مدیریت زمان

مدیريت زمان یا Time management فرایند کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیت های مشخص می‌شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی، کارایی یا باروری.
این آزمون مشخص می کند که شما تا چه میزان از زمان بهره می برید.

ادامه مطلب »