شادکامی

آزمون شادکامی آکسفورد
آزمون ها
NilTest@dmin

آزمون شادکامی آکسفورد

آزمون شادکامی آکسفورد (OHI) دارای 29 ماده است و میزان شادکامی فردی را می سنجد. شادکامی را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند؛ فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی.

ادامه مطلب »