آزمون لنگرگاه‌های مسیر شغلی

۴۸ سوال
تفسیر دارد
۲۰ دقیقه
۸۹۰۰ تومان