موضوع زیر مجموعه

درس شامل   یادگیری نکات زیر می باشد

  1. نکته اول
  2.  نکته دوم
  3. نکته سوم
  4. نکته چهارم