Testing irrational communication beliefs in a marital relationship

۴۰ سوال
تفسیر دارد
۳۵ دقیقه
۸۹۰۰ تومان
آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی

Testing irrational communication beliefs in a marital relationship

هدف این آزمون ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی در ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوت های جنسیتی) می باشد.

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی

>