پاسخ آزمون

امتیاز کلی شما: ۸۱

ارزیابی کلی: خلاقیت متوسط