پاسخ آزمون

رنگ اصلی شخصیت شما: آبی

رنگ های مکمل شخصیت شما: نارنجی - سبز