پاسخ آزمون

امتیاز کلی شما: ۵۸

بیشترین امتیاز قابل کسب در این آزمون ۸۷ است که بیانگر بالاترین حد شادکامی می باشد. کمترین نمره این آزمون نیز صفر است که موید ناراضی بودن از زندگی و افسردگی فرد است. نمره بهنجار در این آزمون بین ۴۰ تا ۴۲ است.