پاسخ آزمون

امتیاز کلی شما: ۱۲۴

ارزیابی کلی: کمال گرایی در شما متوسط می باشد.