پاسخ آزمون

مولفه قالب شخصیت شما شما: توافق

تفسیر نتیجه آزمون

تبریک می گوییم شما یک قدم برای شناخت خودتون و همچنین یک قدم برای پیشرفت خودتون گام برداشتید

تا اینجا شما شخصیت خودتون را شناختید،

حالا شما با ارزیابی ویژگی های کلی شخصیتی خود خودشناسی بالاتری را پیدا می کنید و در تصمیم گیری های شغلی و  عاطفی همچون انتخاب همسر و

 زندگی مشترک با دیدی باز به انتخاب و ادامه زندگی  می پردازید. بنابر این ارزیابی خود در مولفه های پنج گانه این آزمون بسیار توصیه می شود.:)

 

تفسیر آزمون گلدبرگ

برون گرایی

توافق

وظیفه شناسی

ثبات هیجانی

 

 

 

 

 

 

         برون گرایی                                  توافق                              وظیفه شناسی                      ثبات هیجانی                   گشودگی به تجربه

>