پاسخ آزمون

امتیاز کلی شما: ۲۸ (۵۶%)

تفسیر آزمون

محدوده امتیاز این آزمون بین ۰ تا ۵۰ است و امتیاز بیشتر به معنای قوی تر بودن عزت نفس است.