آزمون افسردگی بک

افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می شود. خلق انسان به رنگین کمان شباهت دارد. بدین معنا که هر خلق از خلق های دیگر متمایز است، اما هر یک با دیگری ترکیب می شود. سایه های این رنگین کمان از افسردگی شدید تا افسردگی خفیف، غمگینی عادی، خلق روزانه، شیدایی خفیف و شیدایی همراه با مشکلات رفتاری گسترده .ست. همه ما از سایه های مختلف این رنگین کمان گذر می کنیم، احساس های غم و ناراحتی در مقابل از دست دادن شغل یا عزیزان یک پاسخ عادی است؛ اما اگر این احساس ها نامناسب، افراطی و مزاحم کارایی شوند، از آن ها به عنوان اختلال خلقی یاد خواهد شد.

۱۰۶۴
آزمون موفق
۲۰ دقیقه
۰%
۰%

این آزمون از گروه های جملات تشکیل می شود. همه جملات گروه ها را به دقت بخوانید و در هر گروه جمله ای را که احساس فعلی شما بهتر منعکس می کند انتخاب کنید.

تعداد سوالات ۲۱ و مدت پاسخگویی ۲۰ دقیقه است.