Optimism test

۴۶ سوال
تفسیر دارد
۳۰ دقیقه
۸۹۰۰ تومان
خوش بینی

Optimism test

چکیده

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی

>