Evaluation test of performance failure

۴۱ سوال
تفسیر دارد
۱۵ دقیقه
۸۹۰۰ تومان
آزمون ارزیابی از شکست در عملکرد

Evaluation test of performance failure

آزمون ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAI توسط کانروی(۲۰۰۱) جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد. این آزمون دارای ۵ زیر مقیاس و ۴۱ ماده می باشد.

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی

>