چرا آزمون های کارنیل؟

Take Karnil tests. And start your personal growth and development

Your Karnil will enter the land of self-improvement and real change, We are not looking for change or success overnight here Rather, our goal is to become our superior self, And get rid of darkness such as procrastination, disorder and confusion

Individual change and growth begins with self-knowledge

۲
۶
۵
۴

people got to know themselves better with the help of Karnil tests

۸۹۰۰ تومان Start

Adjustment scale in marriage

 Time:  ۱۵ Minutes

این آزمون برای سنجش شخصیت شما بر اساس نیازهای تعریف شده بر اساس تئوری انتخاب می باشد (۱- عشق و احساس تعلق ۲- قدرت و پیشرفت ۳- آزادی ۴- تفریح). همچنین زوجین می توانند تست های خود را با یکدیگر مقایسه کنند تا میزان سازگاری خود را به دست آورند.

۸۹۰۰ تومان Start
آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی

Testing irrational communication beliefs in a marital relationship

 Time:  ۳۵ Minutes

هدف این آزمون ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی در ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوت های جنسیتی) می باشد.

>