چرا آزمون های کارنیل؟

چرا آزمون های کارنیل؟

تمامی آزمون‌های کارنیل در سطح جهانی معتبر می‌باشند و در موسسات و شرکت‌های بزرگ از آن‌ها استفاده می‌شود؛
برای موفقیت در هر زمینه شما ابتدا باید خود را کاملاً بشناسید، یعنی با نقاط قوت و ضعف خود آشنا باشید. با شناخت خود آگاهانه‌تر حرکت می‌کنید و می‌دانید به کجا بروید.

خودسازی از خودشناسی آغاز می‌شود

۲
۶
۵
۴

نفر به کمک آزمون های کارنیل خودشان را بهتر شناختند

۸۹۰۰ تومان اجرای تست

مقیاس سازگاری صاحبی

 زمان:  ۱۵ دقیقه

این آزمون برای سنجش شخصیت شما بر اساس نیازهای تعریف شده بر اساس تئوری انتخاب می باشد (۱- عشق و احساس تعلق ۲- قدرت و پیشرفت ۳- آزادی ۴- تفریح). همچنین زوجین می توانند تست های خود را با یکدیگر مقایسه کنند تا میزان سازگاری خود را به دست آورند.

۸۹۰۰ تومان اجرای تست
آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی

آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی

 زمان:  ۳۵ دقیقه

هدف این آزمون ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی در ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوت های جنسیتی) می باشد.