چرا آزمون های کارنیل؟

چرا مشاوره و توانگری کارنیل؟

کارنیل شما وارد سرزمین خودسازی و تغییر واقعی خواهد کرد، در اینجا به دنبال تغییر یا موفقیت یک شبه نیستیم بلکه هدف ما تبدیل شدن به خود برترمان ،رهایی از تاریکی های مانند اهمال کاری و بی انگیزگی و چشیدن طعم خوشبختی واقعی و دست یافتن به رسالت زندگی مان هستیم..

خودسازی از خودشناسی آغاز می‌شود

۲
۶
۵
۴

نفر به کمک آزمون های کارنیل خودشان را بهتر شناختند

۸۹۰۰ تومان اجرای تست

مقیاس سازگاری صاحبی

 زمان:  ۱۵ دقیقه

این آزمون برای سنجش شخصیت شما بر اساس نیازهای تعریف شده بر اساس تئوری انتخاب می باشد (۱- عشق و احساس تعلق ۲- قدرت و پیشرفت ۳- آزادی ۴- تفریح). همچنین زوجین می توانند تست های خود را با یکدیگر مقایسه کنند تا میزان سازگاری خود را به دست آورند.

۸۹۰۰ تومان اجرای تست
آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی

آزمون باورهای ارتباطی غیرمنطقی در رابطه زناشویی

 زمان:  ۳۵ دقیقه

هدف این آزمون ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی در ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوت های جنسیتی) می باشد.

>