آزمون ارزیابی از شکست در عملکرد

۴۱ سوال
تفسیر دارد
۱۵ دقیقه
۸۹۰۰ تومان
آزمون ارزیابی از شکست در عملکرد

آزمون ارزیابی از شکست در عملکرد

آزمون ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAI توسط کانروی(۲۰۰۱) جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد. این آزمون دارای ۵ زیر مقیاس و ۴۱ ماده می باشد.

برای مشاهده یک نمونه از خروجی این آزمون می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مشاهده نمونه خروجی