علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان

  علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان   علی جان ایبراجیمف یکی دیگر ازگروه سه نفره بنیانگذاران امپراتوری معدن 

ادامه

گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول

  گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول   گرندهی مالیکارجونا رائودر ۱۴  دسامبرسال ۱۹۵۰دررجام درناحیه سریکاکولام آندهراپرداش درهندوستان به دنیاآمد.رائوازدانشگاه

ادامه