توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه ۶ مهر ۱۳۹۵

  نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه   نیکولای تسوتکوف ، میلیاردرروسی ورئیس بنگاه خدمات مالی اورالسیب است.مجله فوربزدرسال2010 تسوتکوف راباثروت2/3میلیارد دلاردررده دویست نودوهفتم ثروتمندان جهان قرارداد. نیکولای تسوتکوف در12 ماه مه سال 1960در پوتیلکوفودر حومه مسکوروسیه به دنیاامد.تسوتکوف درسال1977 دبیرستان اولیانووسک درروستای خودرا به اتمام رساند اودرنیروی هوایی اتحاد ...