توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان ۸ مهر ۱۳۹۵

  علی جان ایبرا جیمف بنیانگذارامپراتوری معدن یوراسیان   علی جان ایبراجیمف یکی دیگر ازگروه سه نفره بنیانگذاران امپراتوری معدن  فلزات درقزاقستان است که درسال2010 به ثروت3/3میلیاردلار درجایگاه دویست وهشتادوهفتم ثروتمندان فهرست مجله فوربزقرارگرفت. اوبه همراه دو شریک دیگرش ،  پاتوخ شودیف  والکساندرماشکویچ  یک  گروه  سه نفره ایجاد کردند واز طریق معاملات  در مواد معدنی ...

رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها ۸ مهر ۱۳۹۵

  رونالدو وین برکل میلیاردرسوپرمارکت ها   رونالد وین برکل در12 نوامبر سال1952درپومونا درکالیفرنیامتولدشد. رونالدوبرکل اولین بار در13 سالگی به عنوان یک وردست درمغازه خواربارفروشی پدرش واردکارشد.اوتحصیلات خود را تاپایان دوره دبیرستان ادامه داد  اما کمی پس از ورود به کالج تحصیلات خودرارهاکرد و بنگاهی به نام شرکت های یوکایپا را راه اندازی کرد.این ...

گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول ۸ مهر ۱۳۹۵

  گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول   گرندهی مالیکارجونا رائودر 14  دسامبرسال 1950دررجام درناحیه سریکاکولام آندهراپرداش درهندوستان به دنیاآمد.رائوازدانشگاه اندهرامدرک کارشناسی دریافت کرده است. اودر آغاز کارتجارت کنف هندی یا جوت را انتخاب کرد. گرندهی مالیکاروجونا رائودرسال1978گروه *جی. آر.ام * را تاسیس کرد.اواین گروه راگسترش دادوآن رابه یک شرکت بزرگ درزمینه انرژی وتوسعه زیر ...

جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک ۶ مهر ۱۳۹۵

  جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک   جک ولش روش نوینی درنحوه اداره شرکتها وکمپانیهای بزرگ ابداع کرد که امروزه بسیاری ازمدیران فارغ ازاصول فرسوده وسنتی پیشین،به راحتی کنترل امورمرزهای تجاری خودرادردست گرفته وباسرعتی باورنکردنی به سوی پیشرفت وتوسعه پیش می روند. تکنیکهای افسانه ای مدیریت *والچ *به گونه ای است که هرمدیری ...

نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه ۶ مهر ۱۳۹۵

  نیکولای تسوتکوف ازکلنکی ارتش تا اداره یکی ازبزرگترین شرکتهای مالی روسیه   نیکولای تسوتکوف ، میلیاردرروسی ورئیس بنگاه خدمات مالی اورالسیب است.مجله فوربزدرسال2010 تسوتکوف راباثروت2/3میلیارد دلاردررده دویست نودوهفتم ثروتمندان جهان قرارداد. نیکولای تسوتکوف در12 ماه مه سال 1960در پوتیلکوفودر حومه مسکوروسیه به دنیاامد.تسوتکوف درسال1977 دبیرستان اولیانووسک درروستای خودرا به اتمام رساند اودرنیروی هوایی اتحاد ...

پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند ۶ مهر ۱۳۹۵

  پاتریک جوزف مک گاورن میلیاردی که اطلاعات کامپیوتری رابه سرتاسرجهان میرساند    پاتریک جوزف مک گاورن در11  اگوست سال 1937به دنیاامد.پدراویک کارگرساختمانی بود.پاتریک مک گاورن برای تحصیل دررشته بیوفیزیک به دانشگاه * ام آی تی* رفت وهمزمان باتحصیل دراولین مجله کامپیوتری ایالات متحده به نام کامپیوترهاواتوماسیون مشغول به کارشد.اودردراین نشریه موفق شدعنوان دستیار ...

<
< <