توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
معیار حیاتی شما ۸ مهر ۱۳۹۵

همین اواخربود که بایکی ازدوستان ام  قرار شام گذاشته بودم .بحث مابه شغل من وبه ویژه به اهداف مالی من ازکسب و کاررسانه ای مجله ی ساکس کشید.من باجزییات،برنامه ام رابرای تبدیل شدن به یک تجارت مولتی میلیون دلاری برای اش توضیح دادم.که چطوربه درآ مدی مشخص برسم،وازاستراتژی ام گفتم ...

مهارت اصلی مفید بودن چیست؟ یادگیری نه گفتن . ۸ مهر ۱۳۹۵

 درنهایت یک هشدار به شما می دهم.هروقت به موضوعی جواب مثبت میدهید،دارید به موضوع دیگری نه می گویید.شاید موقعیت بزرگ تری باشد که ردش میکنید یاشاید وقت باارزشی باشد که بافرزندتان می گذرانید.هرپیامدی که داشته باشد،مطمئن شوید دفعه ی بعد ی که می خواهید جواب مثبت بدهید،یک بله ی واقعی ...

مهارت اصلی موفقیت ۸ مهر ۱۳۹۵

میتوانم تردیدتان راحس کنم .میت وانم بشنوم که زیر  لب زمزمه می کنید. انگارکه دورریختن بقیه لیست ،کار قشنگی نیست .البته معنی دورریختن لیست این نیست که کل حواس پرتی ها  هم از بین بروند.به این خاطراست که هنوزباید تنهامهارات موفقیت رایاد بگیرید که همه ی آدم های فوق موفق ...

روش بافت برای اولویت بندی ۸ مهر ۱۳۹۵

شاید بزرگترین رازاغلب ادم های موفقی که درمجله ی ساکسس با آن ها مصاحبه کرده ایم،شیوه ی مدیریت انجام همه ی کارها باشد.ازبیرون گود که به انها نگاه می کنیم ،شبیه ادم های فوق بشری هستند که فقط دریک سال به اهدافی می رسند که ماکل زندگی مان در موردشان ...

اولویت های حیاتی شما ۸ مهر ۱۳۹۵

اگرتاحالابه یک سیرک باسبک قدیمی رفته باشیدیااز تلویزیون دیده باشید ،پس احتمالاباتصویرکلاسیک آموزش شیرها آشنایید. یک مردشجاع با تاکسیدونی قرمز وکلاهی بلند وارد قفس سلطان جنگل میشود. شیر ،قد مربی رابرانداز میکند.سریعتر وخشن تراست.به عنوان  سلطان جنگل دربالاترین نقطه ی زنجیره ی غذایی ست،عضلانی ست  دندان ها وچنگالهایی  دارد  به تیزی ...

یک مورد … ۸ مهر ۱۳۹۵

چند سال پیش ،وقتی با جوئل استین وهمسرش درخانه شان در هوستون تگزاس نشسته بودم ،گیرداده بودم چیزی ازاین مردبا استعداد یاد بگیرم . تنها سوالی که برای پرسیدن اش برنامه ریزی کرده بودم  ،این بود : چه طور این کاررا کردی ؟ چه جوری توانستی  سرپرستی این شرکت عظیم ...

<
< <