من قبول ات دارم ۸ مهر ۱۳۹۵

می دانم درونه کسی یک کارافرین مخفی شده است.می دانم همه ی ما در قلب مان یک کار افرین هستیم.کار افرینی در روح ،قلب و رویاهای ماست.درخون ماست.ولی این را هم می دانم که راه انداختن یک کسب و کار،ایده ی ترسناکی ست.انقدر که میلیونها نفر حتی از امتحان کردن ...

حسن ختام ۸ مهر ۱۳۹۵

چند ماه پیش یکی از دوستان قدیمی بچگی ام ازمنطقه ی خلیج سن فرانسیسکو برای کاری امده بود شهر و از من پرسید ایا میتوانم با او صبحانه بخورم یا نه؟ما یک  می خواست دیداری تازه  کنیم.ولی در ضمن به چند توصیه هم احتیاج داشت .به ترک شغل اش درشرکتی ...

دنبال برتری تان باشید ۸ مهر ۱۳۹۵

برای  اولین بار جیم ران نکته و هدف اصلی زندگی رابه من یاد داد. گفت:  هدف این ماجرا جوی بزرگ بشری ، پرباری وتلاش  برای ارتقای کامل تمام توانائیی های انسان است. این است که ببینید بااستفاده از هرچه به شما اعطا شده ، به چه درجه ای  می توایند ...

فراموش نکنید چرا ۸ مهر ۱۳۹۵

کسب و کار ،تغییر تان خواهد داد. نمی توانید قطار وحشت کار افرینی را هدایت  کنید وتغییر نکنید .شخصی که مضطربانه در باجه ی بلیت فروشی ایستاده بود، هیچ وقت با کسی که از قطار وحشت پیاده  می شود ،یکی نیست . شمابا هوش ترخواهید شد.توانا تر . اعتماد به نفس بیشتر ...

هیچ حسرتی ۸ مهر ۱۳۹۵

جف بزوس ان قدر باهوش بودکه بااستفاده ازچارچوبی برای به حداقل رساندن حسرتها،تصمیم اش راعملی کرد، چون اخر کار،مابه حسرتهای مان فکرخواهیم کرد. کارل پیلمر ، استاد دانشگاه کورنل ، با بیش ازهزار امریکایی سالمند باسوابق گوناگون اقتصادی ،تحصیلی وشغلی مصاحبه کرد و ازان ها خواست باارزشترین درسهای زندگی راکه اموخته ...

به خودتان اعتماد کنید ۸ مهر ۱۳۹۵

 مردی بود که شغلی رویایی در وال استریت با درامد بالاداشت.زندگی اش زندگی قدرتمندانه ،سریع ومطلوب یک نیویورکی موفق بود.یک روزایده ای برای یک کسب وکار به ذهن اش رسید.یک شغل عالی داشت وترک کردن اش خطر ناک به نظر می رسید.مطمئنایک کسب وکارجدید منافعی راکه درشغل  فعلی اش داشت، ...