توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
ترس ، بخشی از هیجان است،جدی نگیرید. ۸ مهر ۱۳۹۵

انگارهمین دیروزبودکه سوارقطاروحشت>> کوه فضایی<<دردیزنی لند شدم.معمولا اینجورچیزها درذهن ام نمی ماند،ولی خاطره ی این سواری واقعا بامن ماند.دوستاش نداشتم.اصلا دلیل اش ساده است.هیچ کس به من هشدارنداد.داشتم در پارک ،راه خودم رامی رفتم و ازتک تک دستگاههای بازی استفاده می کردم.حدس اش راهم نمی زدم که این یکی باعث ...

عوامل حیاتی موفقیت ۸ مهر ۱۳۹۵

عوامل حیاتی موفقیت به یک اصل ساده خلاصه می شوند.روی چندامرحیاتی  تصمی بگیرید ، اغلب انجام شان دهید ودرآن ها برتری پیدا  کنید.همین است .این است راز اساسی موفقیت خارق العاده وبرتر. ساده ترازچیزی ست که فکرش را می کردید؟شاید.ولی همیشه آسان نیست.اصول زندگی وکسب وکارتان شاید به شکل  فریبنده ...

پیشرفت های حیاتی شما ۸ مهر ۱۳۹۵

چون میزان اثر گذاری ، معیارحیاتی من است ،ازصحبت کردن با طرفدارن مجله ساکسس در صفحه ی فیسبوک ام لذت می برم .یک روزیکنفر  این نظررا نوشته بود: شما الهام بخش من شده اید تا بیشتربخوانم.امسال هدف ام این است که32 کتاب بخوانم. البته من از این که به شخصی کمک کرده ...

هرروز سرمایه گذاری کنید ۸ مهر ۱۳۹۵

از سیزده سالگی تاهجدهسالگی  پیشخدمت بودم. درلحظه ی شروع یک شیفت معمولی باید سفارش های غذ ا ونوشیدنی رامی گرفتم ،به مشتریان سرویس میدادم وبعد ، هزینه رابه صورت کارت اعتباری یانقد می گرفتم. آخرشب باید بامدیر فروشگاه می نشستم وحساب وکتاب می کردم.تمام رسید های کارت اعتباری به علاوه ی ...

فرمول تبدیل بزرگ ۸ مهر ۱۳۹۵

 خب. آماده اید کمی از این مسائل راعمل کنید؟فکر می کنم اینطورباشد . تکه ای کاغذ بردارید  و بگذارید نشان تان دهم چگونه میشود با چند معیار  معدود ، تغییر بزرگی درشرکت تان یا  در هرحیطه ای از زندگی تان بدهید.  اسم این فرمول  تبدیل بزرگ خودم گذاشته ام. این ...

معیار حیاتی شما ۸ مهر ۱۳۹۵

همین اواخربود که بایکی ازدوستان ام  قرار شام گذاشته بودم .بحث مابه شغل من وبه ویژه به اهداف مالی من ازکسب و کاررسانه ای مجله ی ساکس کشید.من باجزییات،برنامه ام رابرای تبدیل شدن به یک تجارت مولتی میلیون دلاری برای اش توضیح دادم.که چطوربه درآ مدی مشخص برسم،وازاستراتژی ام گفتم ...

<
< <