توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
به طرز وحشتناکی هیجان انگیز ! ۸ مهر ۱۳۹۵

اولین قطاروحشت تان یادتان هست؟ازنوع کارافرینی اش را  نمی گویم،بلکه ازآن قطاروحشت های شهربازی که واقعا زانوان تان رابه لرزه می اندازند  و روی ریل حرکت می کنند. به عنوان یک کودک این کاره می گویم عنوان افتخاری قطاروحشت،فقط برای تمام کردن مسیر به شما اعطا نمی شود ، بلکه زمانی ...

شش ترفند مغزی برای غلبه برترس ۸ مهر ۱۳۹۵

خب به معنی واقعی مغزتان ایده های خودش را دارد. متاسفانه شمابین یک سری تجهیزات اولیه وتاریخ گذشته گیرکرده اید.هر چند نمیتوانید ذهن باستانی تان راعوض کنید.می توانیدباهک کردن اش،گرایشهای اولیه اش رابگذارید کنار. در اینجاشش ترفند مغزی راتوضیح می دهیم برای برگرداندن مغز از دوران پارینه سنگی به دوران ابزارهای ...

مغز باستانی ما ۸ مهر ۱۳۹۵

چیزی که اسم اش را گذاشته ایم دوران مدرن به6  هزار سال اخیر مربوط می شود و به شروع تاریخ  ثبت شده برمی گردد. شاید شش هزار سال طولانی به نظربرسد ،ولی بشر اززمان های خیلی دورتری دراین دنیا حضورداشته است. صد هاهزارسال قبل ازان انسان ها وجودداشته اند،ولی شرایط خیلی ...

ترس ،واقعی نیست ۸ مهر ۱۳۹۵

مطمئنا" واقعی به نظرمی رسد. تپش قلب،زانو های لرزان وکف دست های عرق کرده. این علایم به ا ندازه ی کافی واقعی هستند. ولی چیزی که واقعا " ازآن می تر سیم یک توهم است .زاییده ی ذهن ماست.در نهایت یک عنکبوت نمی تواند بترساند تان .تماسی ازطرف یک مشتری ...

رو به رو شدن با ترس ۸ مهر ۱۳۹۵

یک روزتابستان داستان پیرمردی راشنیدم که درحین آموزش،درگورستان قدم می زد.پیر مرد گفت: بزرگ ترین کارافرین دنیادراین گورستان دفن شده است.میتوانی حدس بزنی کدام قبراست؟<< کاراموزجوان بعد ازچرخ زدن کوتاهی،بزرگترین سنگ قبر راپیداکرد وبا اشاره به ان گفت:>>باید این باشد ،نه؟<<پیرگفت  :همان است که روی اش ایستاده ای<< کار اموز جوان زیرپاها ...

هیجان زندگی ۸ مهر ۱۳۹۵

کوه فضایی برای من ازهرقطاروحشت دیگری ترسناکتربود وهنوزهم هست.وقتی نمی توانید ببینیدچه اتفاقی جلوی روی تان است،نمی توانید خودتان رابرای اتفاقات مسیرآماده کنید.چرخش ها و سقوط های شدیدتر،سرعت خطرناک تر یاحتی مرگ بارتروغوطه ورشدن درناشناخته ها و روبه رو شدن بایک حادثه واضح به نظر  می رسد. البته این دقیقاهمان احساسی ...

<
< <