توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو
فراموش نکنید چرا ۸ مهر ۱۳۹۵

کسب و کار ،تغییر تان خواهد داد. نمی توانید قطار وحشت کار افرینی را هدایت  کنید وتغییر نکنید .شخصی که مضطربانه در باجه ی بلیت فروشی ایستاده بود، هیچ وقت با کسی که از قطار وحشت پیاده  می شود ،یکی نیست . شمابا هوش ترخواهید شد.توانا تر . اعتماد به نفس بیشتر ...

هیچ حسرتی ۸ مهر ۱۳۹۵

جف بزوس ان قدر باهوش بودکه بااستفاده ازچارچوبی برای به حداقل رساندن حسرتها،تصمیم اش راعملی کرد، چون اخر کار،مابه حسرتهای مان فکرخواهیم کرد. کارل پیلمر ، استاد دانشگاه کورنل ، با بیش ازهزار امریکایی سالمند باسوابق گوناگون اقتصادی ،تحصیلی وشغلی مصاحبه کرد و ازان ها خواست باارزشترین درسهای زندگی راکه اموخته ...

به خودتان اعتماد کنید ۸ مهر ۱۳۹۵

 مردی بود که شغلی رویایی در وال استریت با درامد بالاداشت.زندگی اش زندگی قدرتمندانه ،سریع ومطلوب یک نیویورکی موفق بود.یک روزایده ای برای یک کسب وکار به ذهن اش رسید.یک شغل عالی داشت وترک کردن اش خطر ناک به نظر می رسید.مطمئنایک کسب وکارجدید منافعی راکه درشغل  فعلی اش داشت، ...

کار درست رابکنید ۸ مهر ۱۳۹۵

می دانم که حفظ اولویت ها با وجود راههایی که مسیر تان راسریع تروهیجان انگیز تر  می کنند،چه قدرسخت است.وقتی نفس های داغ جاه طلبی راروی گردن تان حس  می کنید، سراخ دعاراگم کردن خیلی راحت خواهد بود. وقتی جاه طلبی می خواهد من رابه وضعیت بهتری برساند و پیشنهادهایی به ...

ازآخر شروع کنید ۸ مهر ۱۳۹۵

 چه طورمی توانید آن نکته راپیدا کنید تاسوراخ دعارا گم نکنید ؟چه طور می توانید مطمئن  شویدجاه  طلبی تان اززندگی نمی اندازدتان  وبدون آرزوباقی نمی گذاردتان؟جواب چیست؟ازآخر شروع کنید ومسیر رابر عکس بروید. تصورکنید فردا صبح از خواب  بیدار شده اید ، یک فنجان قهوه تان را نوشیده اید  روزنامه راباز ...

سوراخ دعا راگم نکن ۸ مهر ۱۳۹۵

مربی زندگی ام پدرم ،مربی فوتبال اش دردانشگاه  ایالتی کالیفرنیا بود.پدرم درکل زندگی ،صدای اش می زد مربی.مربی دریک شهر مختص کشاورزی درایالت آرکانزانس بزرگ شده بود وهشت  خواهر وبردار داشت.او درشرایطی که فقر مطلق راتجربه میکردند ، پیشرفت کرد واولین مثال از یک آدم خودساخته شد.بعدازمربیگری فوتبال رفت سراغ ...