توی مدرسه موفقیت کسب و کار بهترین آموزش ها رو دریافت کنید و از امکانات مدرسه استفاده کنید

نویسنده مدرسه کارنیل شو

گرندهی مالیکار جونارائو میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول

۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
نوشته شده توسط

images

 

گرندهی مالیکار جونارائو

میلیاردرهندی،مالک تیم لپورپول

 

گرندهی مالیکارجونا رائودر ۱۴  دسامبرسال ۱۹۵۰دررجام درناحیه سریکاکولام آندهراپرداش درهندوستان به دنیاآمد.رائوازدانشگاه اندهرامدرک کارشناسی دریافت کرده است. اودر آغاز کارتجارت کنف هندی یا جوت را انتخاب کرد.

گرندهی مالیکاروجونا رائودرسال۱۹۷۸گروه *جی. آر.ام * را تاسیس کرد.اواین گروه راگسترش دادوآن رابه یک شرکت بزرگ درزمینه انرژی وتوسعه زیر ساختها تبدیل کرد.

کسب وکاراصلی گروه جی  آر ام شامل فرودگاهها ، انرژی واتوبانهامی شود این شرکت همچنین دربخشهای کشاورزی و فضایی هم حضورچشمگیری دارد.

گروه *جی. آر.ام* در  حوزه  خدمات اجتماعی شامل تحصیلات،بهداشت وسلامت ،توانمند سازی افرادجامعه وبرنامه های توسعه اجتماعی نیزفعالیت می کند .این شرکت فعالیتهای اجتماعی خودرا از طریق بنیادمسئولیت اجتماعی گروه انجام میدهد.

گروه  *جی. آر.ام*  درساخت فرودگاه بین المللی حیدر آباد فرودگاه بین المللی سابیحاگوکچن درترکیه مشارکت داشته است.  رائودرحال حاضررئیس فرودگاه بین المللی حیدرآباداست. گروه *جی. آر. ام *همچنین درباز سازی فرودگاه دهلی نومشارکت داشته است رائوریاست این فرودگاه رانیزبرعهده دارد.شرکت رائودرسال ۲۰۰۷ موفق شددرمزایده خصوصی سازی سومین فرودگاه پر تردد در هندوستان،فرودگاه بین المللی ایندیراگاندی ،پیروزشود.گروه جی  آر ام درحال حاضرپروژه های زیادی درزمینه بزرگراه ، نیروگاههاوفرودگاههارادر جنوب هندوستان دردست دارد.

گرندهی مالیکارجونا درحال حاضررئیس ومدیر  شرکت *جی. آر.ام  *است.وی همچنین رئیس شرکت تولید نیروی ورما گیری است.

دفترمرکزی گروه *جی .آر.ام * دربانگالوردرهندوستان قراردارد وبیش از ۶هزارنفر برای این شرکت مشغول بهکارهستند.

رائودر سال۲۰۰۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو تیم* لیورپول *درلیگ برترانگلستان راخرید. اوهمچنین مالک تیم *دهلی دیردویلز*درلیگ برترهندوستان،تونتی کریکت،* است.

 

مدیران اثربخش درزمان حال زندگی میکنند.اماهمیشه به فکرآینده هستند.

– ال  هیز

 

کتاب سرگذشت جذاب کارآفرینان بزرگ دنیا _سعید گل محمدی و صابر خطیری