جک ولش مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک

۶ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
نوشته شده توسط

index

 

جک ولش

مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک

 

جک ولش روش نوینی درنحوه اداره شرکتها وکمپانیهای بزرگ ابداع کرد که امروزه بسیاری ازمدیران فارغ ازاصول فرسوده وسنتی پیشین،به راحتی کنترل امورمرزهای تجاری خودرادردست گرفته وباسرعتی باورنکردنی به سوی پیشرفت وتوسعه پیش می روند.

تکنیکهای افسانه ای مدیریت *والچ *به گونه ای است که هرمدیری رادرهر قلمرویی به اوج می رساند.اوخودنمونه بارزوموفق تکنیکهای* والچ *است که درسن ۴۴سالگی کنترل تمامی امور کمپانی بزرگ ونامداری چون جنرال الکتریک امریکا رادراختیارگرفت و عنوان جوانترین مدیریکی ازبزرگترین شرکتهای ایالات متحده را ازآن خودنمود.

جک  ولش درسال۱۹۳۵درایا لت ما سا چوست امریکابه دنیا آمد.درسال ۱۹۵۷  مدرک منهدسی شیمی خودراازدانشگاه همان ایا لت دریافت کردوپس ازآن به سرعت به ادامه تحصیل مشغول شدوتوانست درکوتاه ترین  زمان ممکن دکترای این رشته را ازدانشگاه** لل  لنیوس * دریافت نماید.

بلافاصله پس ازفراغت ازتحصیل یعنی درسال۱۹۶۰۰،ولش به کمپانی جنرال الکتریک پیوست ومشغول به کارشد.اما یکسال بعدتصمیم به ترک این کمپانی گرفت. اوکه ازبدوورودبه این مکان بانحوه ارتقای شغلی کارکنان وبرخی روش های مدیریت مشکل داشت،پس ازیکسال فعالیت بادریافت پیشنهادکاردر یک شرکت شیمی معدن باجدیت تمامت صمیم به ترک جنرال الکتریک گرفت..دریافت حقوق ۵۰۰/۱۰دلار برای یک مهندس جوان وتازه کاراگرچه ایده آل به نظرمی رسید،اما اوسوای مسایل مادی به روحیات حاکم برمحیط کارش بیشتراهمیت می داد.به هر ترتیبی که بودتایک سال توانست این شرایط راتحمل کندامابه محض دریافت پیشنهاد دجدیدی ازشرکت دیگرتصمیمش جدی ترشد.

هنگامی که ولش تصمیمش رابرای مسئول رده بالای اش * روبین گا توف*مطرح کردباعکس العمل عجیبی روبه رو شد.او که تاپیش ازاین تصورمی کرد* گوتوف *ازشکایت های هرروزه ولش درموردنحوه بوروکراسی دست وپاگیرکمپانی خسته شده است وباشنیدن تصمیم او بسیارخوشحال خواهد شد،به ناگاه باعکس العمل شدیداومبنی بر عدم اجازه به وی برای چنین کاری روبه روشد.

گوتوف که خودمدیری جوان ولایق دران بخش به حساب می امدبه خوبی میدانست که وجود افرادی متخصص چون ولش برای جنرال الکتریک سرمایه ای بیکران محسوب میشود وازدست دادن آنهابه منزله ازدست دادن بخش مهمی ازسرمایه شرکت است.ازاین رو ولش وهمسرجوان شرا برای گردش درخارج ازشهردعوت کرد ودر یک گفتوگوی چهارساعته توانست اوراقانع کندتا از تصمیم اش منصرف گردد.او به ولش قول دادکه شرایطرابه گونه ای مهیا سازد که گویا اوبه دور از بوروکراسی ادارات وشرکتهای بزرگ تنهابرای شرکتهای کوچک تحت فرمان یک کمپانی بزرگ کارمی کند وبدین ترتیب تمامی این  رفت و امد های وقت گیر اضافی برای انتقال نظرات وتصمیمات برای او برداشته خواهدشد.

به دنبال این جریان،ولش باعزمی جدیتربه کاربازگش توبه کمک * گوتوف*توانست پله های ترقی رابه سرعت طین ماید.اوابتدابابه کارگیری روش نوین ومبتکرانه بازریابی محصولات جنرال الکتریک رابه طرزشگفت آوری ارتقا دادوازاین رو نام واعتبار خاصی درکمپانی به دست اورد.سپس درسال ۱۹۷۲به سمت معاونت یکی ازبخشها،درسال۱۹۷۷ مدیریت ان بخش ،درسال۱۹۷۹یکی ازاعضای هئیت مدیره وسرانجام درسال۱۹۸۱به عنوان جانشین * ریگنالد جونز* وجوانترین مدیرکل کمپانی عظیم جنرال الکتریک منصوب شد

درطول فعالیت ۲۰ ساله او دراین سمت ،جنرال الکتریک پیشرفتی بی سابقه درخودمشاهده کرد، به طوری  که فروش محصولات آن از۱۲ میلیارددلاردرسال۱۹۸۱به۲۸۰میلیارددلاردرسال۲۰۰۱افزایش یافت.تعدادبسیاری ازکارشناسان موفقیت ولش رامدیون توانایی اودرمدیریت وبه کارگیری تکنیکهای فوق العاده موثر می دانند.اوبه سادگی میدانست که چطورافکارواهدافش رابه تک تک افراد  از بالاترین رده تا پایین ترین رده شرکت انتقال دهد.

اواعتقاد داشت که مدیران ارشد شرکت به جای نصب انواع  و اقسام اطلاعیه های مختلف درتابلواعلانات ویاابلاغ نظراتشان توسط بوروکراسی طولانی وخسته کننده اداری،میبایست از شیوه تکراراستفاده نمایند.به باوراواین مسئله بایدبه گونه ای انجام شودکه اهمیت اهداف ومقاصد ویادستورات جدیدحتی به خانه کارکنان نیزکشیده شود وآنها سرسفره شام باخانواده نیزدرمورد آن صحبت نمایند.

در نظراواگردرذهن کارکنان ، شرکت ازشکل یک راهرودرازوپرپیچ وخم باموانع متعدد برای رساندن خبر ازجایی به جای دیگربه یک سوپرمارکت تشبیه شود، دیگرتمامی اتلاف وقت وانرژی دراین سیستم اداری ازبین خواهدرفت.اگرتمامی بخشهاهمچون قفسه های سوپرمارکت درکنارهم ودر معرض تماس دیگران قرارگیرند،نه به سیستم کاری انها لطمه ای خواهد خورد ونه دخالت وناهماهنگی درانجام امورپدید خواهد امد.علاوه براینها ، تماس طولانی مدت همه بایکدیگرسبب خواهد شدتا  مطالب موردنیازکمپانی بارها وبارها هان به دهان تکرار شده ودر ذهنهمگان نقش بندد.

به کار گیری این روش غیرمعمول سبب شدتاکارکنان همگی خودراجزئی ازکل بدانند وتماسهای روزمره انها با مدیران ارشدکمپانی،نوعی اعتمادبه نفس ووابستگی عاطفی به جنرال الکتریک درانها پدید اورد واینگونه شدکه درمدت۲۰ سال این کمپانی چنان رشدی کردکه قویترین مدیران دنیاازعهده ان برنمی  آمدند.

اگرچه درسال۲۰۰۱،ولش ازسمت خودبازنشسته شداما توان علمی ومدیریتی اوبحدی است که حتی درسن وسال امروزنیزقریب به۵۰۰کمپانی اورابه عنوان مشاوروراهنما درکنارخوددارند وازتکنیک های خلاق اوسودمی جویند .

 

بهترین راه برای آماده کردن مقدمات آینده این است که کارامروزخودرابه نحواحسن انجام دهیم.

سرویلیام اسلر

آیا این صفحه برای شما مفید بود؟